Zrealizowane

ASOS – ” Łatwiej przez życie”

Celem naszego projektu było zwiększenie dostępności oraz podniesienie jakości usług społecznych 60 opiekunów osób starszych oraz 100 osób starszych w wieku 60+ z terenu woj. wielkopolskiego..

Inicjatywy

Podejmowane przez naszą fundację inicjatywy koncentrowały się przede wszystkim na wspieraniu aktywności społecznej i zawodowej osób starszych, na promowaniu edukacji przez całe życie i korzyści płynących ze wzajemnej współpracy. Ważne miejsce w tych działaniach zajmowało przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek..

Wsparcie

Fundacja pomocy osobom niepełnosprawnym i chorym „Tęczowa Gromada” otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Łatwiej przez Życie!” dofinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020.

W ramach projektu

W ramach projektu odbywały się moduły szkoleniowe z następującej tematyki:
organizacja pracy i zarządzanie warsztatem pracy, praktyczny kurs pielęgnacji osoby chorej obłożnie (podnoszenie, dźwiganie pacjenta),elementy pierwszej pomocy przedmedycznej, gospodarowanie budżetem domowym, wysoka jakość obsługi i profilaktyka wypalenia zawodowego, obsługa komputera, internetu i podstawowych urządzeń it.
Ponadto w ramach projektu „Łatwiej przez Życie!” odbywały się zindywidualizowane szkolenia psychologiczne i coachingowe z tematyki: nieumiejętności radzenia sobie ze stresem, konfliktami, chorobami, starością, obciążeniami, problematyką uzależnień, poczuciem odrzucenia społecznego.

Finansowanie

Projekt „Projekt „Łatwiej przez życie!” realizowany przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Chorym „Tęczowa Gromada” w Starym Mieście był dofinansowany za środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.