Aktualne projekty

Akcja – Rehabilitacja – 

„Akcja–rehabilitacja!”, dofinansowana ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego
GRUPĘ DOCELOWĄ STANOWIĆ BĘDZIE:
20 osób niepełnosprawnych, które ukończyły 26 r. życia.

W planach

Objęci wsparciem zostaną z niepełnosprawnościami
w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).
 
U większości beneficjentów, ze względu na uszkodzenie układu nerwowego, rozpoznano zaburzenia w więcej niż jednej sferze rozwoju.
 
Osoby te wymagają zatem kompleksowego podejścia terapeutycznego, oddziałującego na cały organizm.
Zrekrutowani uczestnicy będą mieszkańcami powiatu
konińskiego i ościennych powiatów woj. wielkopolskiego.
 
Projekt realizowany jest od 03.09.2020 r. do 30.11.20

.