Zrealizowane

ASOS – „Razem Łatwiej 2”

Celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz podniesienie jakości usług społecznych 80 opiekunów osób starszych oraz 20 osób w wieku 60+ do 31.12.2018.

Inicjatywy

W ramach działań będą się odbywały: szkolenia seniorów z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi i stworzenie sieci samopomocy seniorów, przeprowadzenie zajęć z zakresu wsparcia psychologicznego, warsztaty zdrowotne i profilaktyczne, zapewnienie środowiskowych usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych.

Finansowanie

Projekt „Projekt „Razem Łatwiej 2” realizowany przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Chorym „Tęczowa Gromada” w Starym Mieście był dofinansowany za środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.